Syntax

1 PARM= ' data_set_name
2? -PROG:program_name
3 '